SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 14 Junie 2009

TEMA: God van klein dingetjies...

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S


 

Vooraf musiek

& afkondigings

Welkom2, basaar, vleis2, ni

 

MG

5 minute vooraf

 

 

Liturg

Welkom & groet

 

welkom

Liturg

Gebed

 

stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

Groot God


Luk 21:2 Hy sien toe ook ‘n arm weduwee twee klein muntstukkies daar ingooi...


Saggeus

z20z21

MG

Lof

Here Jesus ek is klein (Ges 270)

Jesus neem ons kleine kinders

O Heer my GodLB464

gs270:1-3

LB293:1-3

LB464:1,r,2,r

Liturg

Oproep tot aanbidding

1Sam 5:9 en nadat hulle dit gedoen het, het die Here ‘n baie groot beroering in die stad veroorsaak. Hy het die mense van die stad, klein en groot, met ‘n plaag getref.


2Kro 15:13 Elkeen wat ongehoorsaam was aan die Here die God van Israel, moes doodgemaak word, klein en groot, man en vrou.


Psa 115:13 Hy seën dié wat Hom dien, klein en groot.


Ope 20:12 Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook ‘n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het.

Z22

MG

Aanbidding

Jesus, groot bo almal (2 verse. . . . . . . . . . . JR16

Humble yourself. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC787

JR16:1-2

CC787:1 (2x)

 

 

Liefde vir die kleintjies...


Deu 1:17 Moenie partydig wees as julle ‘n saak verhoor nie, luister na klein en groot.

z23

 

 

Gods wet vra al ons liefde (Suid-Afrika). . . LB250

LB250:1,2,5

 

 

God draai klein en groot om


Ese 17:24 Al die bome in die veld sal weet dat Ek die Here is. Ek maak groot bome klein en klein boompies groot, Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen."

z24

 

 

Give thanks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CC753

CC753:1,r

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed

Liturg

Skriflesing

Joh 15:16-17

Hoo 2:15 "Vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot.”

Skrif

Liturg

Preek

Liefde...Klein dingetjies...

Preek

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

Let there be love shared amongst us. . . . . CC872

Waar daar liefde is (Taize). . . . . . . . . . . . . LB526

CC872:1-3

LB526:1

Liturg

Seën

 

 
Joh 15:16-17

Hoo 2:15 "Vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot.”

PREEKSKETS


TEMA: GOD VAN KLEIN DINGE

 

                      Baie groot God

                                  Skepping

                                  Jesaja 6: soom van Sy kleed vul die tempel

                                  Jerig se inname

                                  Josafat

                                  Elia op berg

                      Besondere bemoeienis met klein mense:

                                  1Sam 15:17 Toe sê Samuel: "Al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme van Israel. Die Here het jou gesalf tot koning oor Israel.

                                  Jes 41:14 Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as ‘n wurm nie, Jakob, al is jy klein, Israel.

                                  Luk 12:32 "Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee.

                                  Kleintjies in Lukas

                                  Weduwees en weeskinders

                                  Israel

                                  Konings en leiers

                                  Ons (Saggeus)


10 GEBOOIE

 

                      LIEFDE VIR GOD

                                  Geen ander gode

                                  Geen beelde

                                  Naam

                                  Dag

                      LIEFDE VIR MENSE

                                  Ouers

                                  Nie doodslaan

                                  Nie egbreek pleeg

                                  Niesteel

                                  Nie vals getuig

                                  Nie begeer


ONS KYK VANDAG NA DIE TWEEDE TAFEL: LIEFDE VIR MENSE

 

                      MAT 22 - DIE GROOT GEBOD

                      JOH 15:17 “JULLE MOET MEKAAR LIEFHê”

                      1 KOR 13:13 “EN NOU BLY GELOOF, HOOP EN LIEFDE..”


WAT IS HIERDIE LIEFDE?
JESUS SE VOORBEELD: BARMHARTIGE SAMARITAAN

 

                      Opoffering / weggee / ander eerste stel /


HOE LYK HIERDIE LIEFDE IN ‘N GEMEENTE?
PAULUS SE GEBED: FIL 1:9 “BEGRIP EN FYN AANVOELING”


1 ¶ Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus. Aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens.

2 Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

3 ¶ Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink.

4 In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal,

5 omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.

6 Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

7 ¶ Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan.

8 God is my getuie, Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart.

9 ¶ Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling,

 

                      BEGRIP EN FYN AANVOELING

                                  reeds liefde - liefde moet groei

                                  begrip: insig / kennis van God se plan met mense

                                  fyn aanvoelong: onderskei wat is belangrik en nie belangrik

                      NAGMAAL

                      SUIDERKRUIS

                                  Biduur / Bybelstudiegroep: verkeerde boek

                                  Vrouediens: Ek was skottelgoed

                                  Ete: nie ‘n kaartjie

                                  Allimentasie

                                  Besoekers en vreemdelinge

                                  Tug: Mense wat foute gemaak het

                                  Eposse / sms’e


KLEIN DINGE: “VANG VIR ONS DIE JAKKALSE, DIE KLEIN JAKKALSE WAT DIE WINGERD VERNIEL”


GROOT GOD

          Skepping

          Jesaja 6: soom van Sy kleed vul die tempel

          Jerig se inname

          Josafat

          Elia op berg


LIEFDE VIR KLEIN MENSE

1Sam 15:17 Toe sê Samuel: "Al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme van Israel. Die Here het jou gesalf tot koning oor Israel.


Jes 41:14 Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as ‘n wurm nie, Jakob, al is jy klein, Israel.


Luk 12:32 "Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee.

 

          Kleintjies in Lukas

          Weduwees en weeskinders

          Israel

          Konings en leiers

          Ons (Saggeus)


KLEIN DINGE IS GROTER AS WAT ONS DINK


24 ¶ Daar is vier goed in die wêreld wat klein is maar buitengewone wysheid het:

25 miere is nie sterk nie en tog sit hulle in die somer vir hulle kos weg;

26 dassies het nie veel krag nie en tog maak hulle hulle tuis teen die kranse;

27 sprinkane het nie ‘n koning nie en tog trek die hele swerm in formasie;

28 ‘n geitjie kan jy met die hand vang en tog kry jy hom in koninklike paleise.

 

          Klein diertjies - groot wysheid/invloed/voorbeeld


Jak 3:4 Dink ook maar aan skepe: al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf, baie sterk, word hulle tog met ‘n baie klein roertjie gestuur net waarheen die stuurman wil.

Jak 3:5 So is die tong ook maar ‘n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. ‘n Klein vuurtjie kan ‘n groot bos aan die brand steek.Hoo 2:15 "Vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot.


KLEIN DINGE IN DIE KERK


17 ¶ Noudat ek besig is om voorskrifte te gee-daar is dinge wat ek nie prysenswaardig vind nie. Dit is dat julle samekomste eerder kwaad doen as goed.

18 Wat my veral hinder, is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is wanneer julle as gemeente saamkom; en gedeeltelik glo ek dit ook.

19 Daar moet trouens partyskappe onder julle wees sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan.

20 As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie,

21 want by die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel drink.

22 Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie, en wil julle die armes verneder? Wat moet ek vir julle sê? Moet ek julle prys? Hieroor prys ek julle beslis nie!

33 Daarom, my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar.LIEFDE BESTAAN UIT 2 KLEIN DINGETJIES


9 ¶ Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling,

 

          Begrip

          Fyn aanvoeling