SUIDERKRUIS-GEMEENTE

Aanddiens: 29 Jun 2008

TEMA: Die Bybel - God se Woord

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S


 

Vooraf musiek

& afkondigings

Suid 50 jaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500

Kerkgebou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2502

Jesus die fondament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2504

Nuwe intrekkers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2505

Terreinplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2506

Babas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . babas

Kinderkerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2509a

Padkos..............................................................padkos

God sorg.............................1402

 

MG

5 minute vooraf

Musiek

 

Liturg

Welkom & groet

 

1420

Liturg

Gebed

 

1420

Liturg

Oproep tot lof

Opstanding

1420

MG

Lof

Op hierdie dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948

Dit borrel in my. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .693

n Bietjie meer tyd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921

Ken Hom in al jou weë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855

948(1,2,3,4)

693(1,r,2,r)

921(1,r,2,r)

855 (1)

Liturg

Oproep tot aanbidding

Hoe ken ons God? 2 Openbarings

bible

MG

Aanbidding

Thy Word is a lamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029

Skeppergees (4 verse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .997

In moments like these. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813

1029 (r,1,r,2,r,3,r)

997(1,4)

813(1,r,2,r) 

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

1360

Liturg

Skriflesing

Lev 11, Hand 10:9-15

1310

Liturg

Preek

Hoekom gaan ons nie net terug na die Bybel nie?

Preek

Almal

Toewyding

 

1360

Liturg

Gebed

 

1360

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

1321

MG

Lied

Liefde bring verandering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891

891

Liturg

Seën

 

 


Preekskets


Vrae:

Hoe is dit moontlik dat die kerk een dag so sê en ‘n ander dag iets anders?

          Vrou moet hoed dra

          Ampsdrag

          Apartheid

          Kindernagmaal

          Sang en musiek

          Homoseksualiteit

          Huwelik

          Egskeiding

          Musiek

          Ampte


Vir wie van u pla dit dat die kerk eers so sê en nou so?

Baie mense het al vir my gevra: Maar dominee, was ons ouers dan altyd verkeerd?

            Was Calvyn verkeerd?

            Was Luther verkeerd?

            Het ons nog altyd die Bybel verkeerd verstaan?


(Gelukkig): Ander dissiplines:

          Medies:

                      Oefeninge: bene oplug x tone raak

                      6 weke lê na rugoperasie x direk opstaan

          Motors

                      Luier tot warm x geleidelik warm ry

          Klere

                      Hemde binne in broek x hemde hang oor.

          Skole

                      Sakrekenaar

                      Skooldrag


Beswaar:

          Ja, maar die kerk werk met die Bybel.

          Onveranderlik.

          Daarom behoort die kerk se standpunt vas te staan.


Dis nie so eenvoudig nie.

            Om die waarheid te sê: Dit was in die Bybeltyd al so.

            Toe al het besluite verander.

            En die Bybel self is vol voorbeelde.

En juis daarom kan die Bybel vir ons baie lig gee oor hierdie onderwerp.

            Lev 11: Onrein diere

            Hand 10: Wat Ek rein gemaak het mag nie onrein ag nie.

Waarom hierdie verandering?


Kom ons kyk na ‘n paar redes hiervoor:

 

1.         SITUASIE HET VERANDER

                      KAR BESTUUR

                      “ONS WIL 4 KINDERS HÊ” (Later 1 kind: genoeg)

 

                      Kos

          

                      Gen 1:29 Groen plante as kos.

                      Gen 9:3 Vleis as kos.

          Sabbatsviering

                      Eks 20: 8 “Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. 9 Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, 10 maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. 11 Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.

 

                      Gal 4:8 Daar was ’n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van nikswerd afgode. 9 Maar noudat julle Hom leer ken het, of liewer, noudat Hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? 10 Julle hou aan om besondere dae en maande, feesgeleenthede en jare te vier. 11 Ek vrees my harde werk aan julle was dalk tevergeefs.

 

                      Kol 2:16 Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. 17 Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.

 

Situasie: 1) Baie van die wette se doel is om die mense aan Christus te herinner - voorafskadu. Die werklikheid is Christus.

2) Paulus skryf aan bekeerlinge uit die heidendom - hulle volg nie die Joodse wette nie.

Sonde: Die Sabbatdag was bedoel as ‘n spesiale dag om te dink aan alles wat God gedoen het. Later word dit ‘n dag om te dink aan alles wat mense nie mag doen nie.

            

          Besnydenis

                      Gen 17:9 Verder het God vir Abraham gesê: “Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. 10 Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag: elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word.

                      Jos 5: 2 In dié tyd het die Here vir Josua gesê: “Maak vir jou klipmesse en besny die Israeliete. Daar moet weer ’n besnydenis wees.” 3 Josua het toe vir hom klipmesse gemaak en hy het die Israeliete besny. Die plek is genoem die Heuwel van die Besnydenis. 4 Die rede waarom Josua die besnydenis moes uitvoer, is die volgende: die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans, al die weerbare manne, is op pad in die woestyn dood met die uittog uit Egipte; 5 al die mense wat destyds getrek het, was besny, maar die mense wat in die woestyn onderweg gebore is tydens die uittog uit Egipte, was nie een besny nie;

                      Gal 5:2 Kyk, ek, Paulus, sê vir julle: As julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie.

                      Gal 5:6 In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.

            

          Voorbeelde vandag:

            Vrou in die amp

                        Bybel geskryf in tyd toe vroue geen sê gehad het nie.

                                    Deel van die man se eiendom.

                                    Geen inspraak in regering en regspraak.

                                    Daarom: Swyg in kerk.

                        In ons tyd het dit baie verander:

                                    Stemreg in 1930

                                    Toetrede tot arbeidsmark.

                                    Totale plek in die samelewing het verander.

            En daarom was dit nodig dat die kerk ‘n nuwe besluit moes neem.


            Nuwe besluite is altyd gevaarlik:

                        Dis altyd ongewild.

                        Maar dis beter om soms verkeerde besluite te neem as om nooit te besluit nie.

 

 

2.         GOD VERKEERD VERSTAAN?

 

          Lid van die gemeente:

          Deut 23 “Iemand wie se geslagsorgane verbrysel is of iemand wat ontman is, mag nie lid van die gemeente van die Here wees nie. 2 Niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie, selfs nie so ’n persoon se tiende nageslag nie. 3 Geen Ammoniet of Moabiet mag lid van die gemeente word nie. Niemand uit hulle nageslag mag ooit lid van die gemeente word nie, selfs nie eers een van die tiende geslag nie”


            Dis vir my moeilik om dit te verstaan.

            Dit rym nie met dit wat die Bybel oor God leer nie.


            En daarom word daar ‘n hele boek in die Bybel aan hierdie saak gewy:

                        Die boek Rut.

                        Want Rut was ‘n Moabiet.

                        En dan word sy Dawid se ouma - waaruit Jesus gebore word.

 

          Mat 1:5 (Rut (Moabiet) deel van die geslagregister van Jesus Christus.

 

          Mat 22: 9 Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom, na die bruilofsfees toe.’ 10 Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het, bymekaargemaak, slegtes sowel as goeies.

            

          Hand 8:26 ’n Engel van die Here het vir Filippus gesê: “Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gasa toe loop.” Dit is ’n stil pad. 27 Filippus het toe klaargemaak en gegaan. ’n Ontmande Etiopiër wat ’n hoë pos beklee het aan die hof van die kandake, soos die koningin van Etiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het, het na Jerusalem toe gekom om te aanbid.......... 38 Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water in gegaan, en Filippus het hom gedoop.

 

          Kol 3:11 Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.

 

          Het die skrywer van Deuteronomium dal die Here verkeerd verstaan?

            Gedink Moabiete en Ammoniete kan nooit deel wees nie.

            En intussen dink die Here dalk anders daaroor?


Konteks: 1) Reinheid: Hele wêreld verdeel in 2 groepe: rein en onrein. Reinheid en onreinheid word van buite gereguleer.

2) Volk trek in ‘n land in waar daar duisende ander godsdienste is. Gevaar: Sinkretisme (vermenging). Opdrag: Streng reëls om reinheid te beskerm. 3)Volk belangrik.

Sonde: Israel moes op ‘n harde manier leer dat die Here nie net vir hulle omgee nie - hulle moes ‘n seën wees vir die nasies.

          Vrede

                      Deut 23:6 Jy mag nooit in vrede leef met die Ammoniete en die Moabiete nie, en jy mag nooit iets goeds aan hulle doen nie

                      Paulus: (Romeine) Leef in vrede met alle mense.

                      Jesus : Julle moet julle vyande liefhê.

 

          Onreinheid

                      Num 5 Die Here het vir Moses gesê: 2 “Beveel die Israeliete om elkeen uit die kamp uit te stuur wat ’n ernstige velsiekte het of aan ’n geslagsiekte ly, of wat verontreinig is deur aan ’n lyk te raak. 3 Dit geld mans sowel as vrouens. Julle moet hulle buitekant die kamp uit stuur, sodat hulle nie die kamp waarin Ek onder hulle woon, verontreinig nie.”

 

                      Mat 8 Jesus het afgekom van die berg af, en ’n groot menigte mense het saam met Hom gegaan. 2 ’n Melaatse man kom kniel toe voor Hom en sê: “Here, as U wil, kan U my gesond maak.” 3 Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: “Ek wil. Word gesond!” En sy melaatsheid was onmiddellik weg. 4 Jesus sê toe vir hom: “Jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het.”

 

          Voorbeelde vandag:

            -apartheid.

            -Goed bedoel, maar die Here se wil verkeerd verstaan.

 

3.         VERSKILLENDE PERSPEKTIEWE

 

          Koningskap :

                      1 Sam 8:4 Al die leiers van Israel het bymekaargekom en na Samuel toe in Rama gegaan. 5 Hulle het vir hom gesê: “Kyk, u het oud geword. U kinders is nie soos u nie. Stel nou liewer ’n koning oor ons aan om oor ons te regeer, soos dit by al die nasies is.” 6 Maar vir Samuel was dit verkeerd dat hulle gesê het: “Gee ons tog ’n koning om oor ons te regeer.”

 

                      1 Sam 10:19 Maar deurdat julle sê: ‘Nee, U móét ’n koning oor ons aanstel,’ verwerp julle vandag julle God wat vir julle uit alle gevare en verdrukking verlos het.

 

                      Deut 17:14 “Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee, en jy dit in besit geneem het en daarin woon, sal jy sê: ‘Ek wil ’n koning oor my aanstel. Elke nasie in my omgewing het ’n koning.’ 15 Stel dan tog die koning aan vir wie die Here jou God kies. Jy moet iemand uit jou eie volk as koning aanstel.

 

                      Rigt 21: 25 In daardie tyd was daar nog nie ’n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë.

 

                      1 Sam 2:Die Here spreek reg tot by die eindes van die aarde, Hy verleen krag aan sy koning, Hy gee sterkte aan sy gesalfde.”


Dieselfde saak: verskillende perspektiewe

            Samuel: Daad van ongehoorsaamheid / verwerp God

            Deuteronomium: God het lankal aangekondig dat hulle ‘n koning gaan kry.

            Rigters: Positief oor koning - elkeen doen eie ding

 

          Petrus en Paulus:

                      Petrus: besny

                      Paulus: Geen besnydenis

                      Petrus: wet

                      Paulus: Vry van die wet

 

          Verskillende evangelies:

                      Mat/Mark/Luk/Joh


Voorbeelde vandag:

                      Een kerk vier die Sabbat, ander een die Sondag.

                      Een kerk doop groot, een kerk doop klein.

                      Een kerk bedien nagmaal aan kinders, ander kerk nie.

                      Een dominee dra ampsdrag, ander een nie.

                      Een gelowige steek sy hande op in die lug, ander een nie.

Verskillende perspektiewe op dieselfde saak.


Kom ons som dit op: Hoekom verander die kerk se standpunt/opinie?

                      Situasie kan verander

                      Ons kan God verkeerd verstaan

                      Daar kan ander perspektiewe op die situasie kom


4. GROTER INSIG

                      Sosiale wetenskappe

                      Opgrawings

                      BuiteBybelse bronne

 

                      Laat uitbly

                      Vrou in die kerk:

                                              Tekste (1 Kor 14:33-37, 1 Tim 2:8-15) gaan nie oor die vrou in die amp nie.

                                              Tekste dikwels buite konteks aangehaal.

                      Vrou moet ‘n hoed dra

 

TEN SLOTTE: RIGLYNE

1.         Bybelstudie: Opsoek na God se wil.

2.         Gebed: ‘n Persoonlike verhouding met Hom.

3.         Skuldbelydenis: Erken waar ons verkeerd gedoen het - al het ons geglo dit was die wil van God.

4.         Nederigheid: Ons weet nie alles nie. Die geslagte wat na ons kom gaan weer hulle koppe skud oor die foute wat ons gemaak het.

5.         Ruimte vir ander: Ons alleen weet nie alles nie. Ons kan ook leer by ander kerke. Ons kan ook leer by hulle perspektiewe op die situasie. Hulle is nie ons vyande of ons opponente nie - hulle is ons boeties en sussies - ons is een weermag!


Ten slotte:

1 Sam 15:29 Die Ewige van Israel lieg nie en Hy verander nie van gedagte nie, want Hy is nie ’n mens dat Hy van gedagte sou verander nie.”


Jer 4:28 Daaroor moet die aarde treur en die hemel daarbo donker word, want Ek het my voorneme bekend gemaak, Ek staan by my besluit, Ek sal nie van plan verander nie.


Jona 3:8Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie.”


Mal 3: 6 Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob.


RIGLYNE

 

6.         God is onveranderlik

7.         Tog: God verander van plan / besluit.

8.         Konteks

9.         Woord moet altyd nuut geïnterpreteer word.