SUIDERKRUIS-GEMEENTE

AANDDIENS: 28 Sept 2008

TEMA: Tekens?

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S


 

Vooraf musiek

& afkondigings


 

reen1

MG

5 minute vooraf

 

 

Liturg

Welkom & groet

 

reen1

Liturg

Gebed

 

reen2

Liturg

Oproep tot lof

 

reen3

MG

Lof

Saam wil ons die Here prys . . 990

I will enter His gates . . . . . 807

Jesus bring vreugde . .. . . . . . . . 833

990

807

833 

Liturg

Oproep tot aanbidding

 

reen4

MG

Aanbidding

Gaan na al die nasies . . . . . 760

In moments like these. . . 813

Here, God almagtig . .. . . 778

Thy Word is a lamp . . . . 1029

760

813

778

907

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

reen5

Liturg

Skriflesing

Gen 9:8-17

Skrif

Liturg

Preek

Dit sal die teken wees...of nie?

Hoe weet ek dis ‘n teken?

Kan ek staatmaak op ‘n teken?

Preek

Liturg

Gebed

 

reen5

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

Met die skemer daal die vrede . . . . 907

LB563:1-3 “Aan U o God my dankgesange”

907

563

Liturg

Seën

 

 


Opsomming van Preek

 

1.      Tema: lees die tekens reg

2.      Alledaagse tekens

         3.      Blou lig

         4.      Vliegtuig

         5.      Rook

         6.      Rooi kruis

         7.      Ring

         8.      Uil

         9.      Harte

         10.    Stetoskoop

         11.    Robot

12.    Snaakse alledaagse tekens

         13.    Cemetery / Dead end

         14.    Eat here and get gas

         15.    Geen kant toe

         16.    SOTP

         17.    Minnesota - the Sunshine State

         18.    Sharp dges

         19.    Wind

20.    Bybelse tekens

         21.    Boom

         22.    Reenboog

         23.    Duif met olyfblaar

         24.    Bloed aan kosyne

         25.    Verbondsark

         26.    Lammetjies

         27.    Brood en wyn

         28.    Duif

         29.    Menorah

         30.    Ander: kind / besnydenis / hoed / ongewone tale

31.    Persoonlike Goddelike tekens

         32.    I asked God to send me a sign...

         33.    Bord wat uit lig uit val...

         34.    Bord in Texas

         35.    Servers down - go outside

         36.    Gideon

         37.    Mat 12:39 en Mark 8:12

         38.    Woord en tekens
Preekskets


INLEIDING


In elkeen van ons se lewens speel tekens ‘n groot rol:

trouring - teken van huwelik

skoolklere - teken van skool waaraan ek behoort

baadjie met embleem - teken van inrigting wat vir my sentiment het

tatoëermerk - teken van iets in my lewe

hangertjie - teken van ou/meisie se liefde

kruisie - teken van die Here se kruisiging


Wat is ‘n teken?

            Iets (sigbaar) wat my herinner aan iets anders (onsigbaar?)


Tekens is baie belangrik:

            Help my om iets te onthou (wat gebeur het)


Van die begin af het die Here vir ons tekens gegee.

            Iets sigbaar wat my herinner aan iets onsigbaar.

            Sodat ek kan onthou wat gebeur het.


OU TESTAMENT

Bybel skop af met ‘n tuin.

            In die tuin is daar duisende bome.

            In die middel van die tuin is daar twee bome

                        Boom van kennis van goed en kwaad

                        Boom van die lewe

            Hoekom was die twee bome in die tuin?

                        Was hulle vrugte anders?

                        Het die bome anders gelyk?

                        Was daar iets "goddelik" aan hierdie twee bome?

            Nee.

            Dit was doodgewone appel of peer bome.

            Maar hierdie twee bome was ‘n teken van iets anders.

                        D.i. Dat elkeen van ons ‘n keuse moet maak.

            Elke keer as Adam en Eva hierdie boom gesien het, moes hulle daaraandink dat jy nie outomaties aan God behoort nie:

                        Jy moet ‘n keuse maak.

                        En as jy die verkeerde keuse maak, verloor jy die paradys.


So ‘n paar hoofstukke verder lees ons die verhaal van twee broers: Kain en Abel.

            Die twee broers het gaan offer.

            Toe neem die Here Abel se offer aan, en Kaïn s'n nie.

            En Kaïn is kwaad vir sy broer.

            Eintlik is hy kwaad vir God.

            En hy wag hom in en slaan hom dood.

            Hy't gedink niemand sien Hom nie.

                        Pappa en mamma sal dink Abel het weggeloop.

            Maar God het hom gesien.

            En Hy straf vir Kaïn.

                        Hy sal ‘n doellose swerwer wees.

                        Hy sal saai en saai en niks sal groei nie.

                        Sy boerdery sal misluk.

            En Kaïn roep uit: Dis te veel vir my! Ek kan dit nie dra nie.

            En toe gee die Here vir hom ‘n teken.

                        Gen 4:Toe gee die Here vir Kain 'n teken sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie.

                        Iets om hom te herinner dat die Here nog lief is vir hom.

                        Om vir hom te sê dat sy lewe nog kosbaar is vir God.


Gen9: 16 Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer Ek dit sien, sal Ek dink aan die ewige verbond tussen My en al die lewende wesens op die aarde." 17 God het vir Noag gesê: "Dit is dan die teken van die verbond wat Ek tot stand gebring het tussen My en al die lewende wesens op die aarde."


Eks 12:13 Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie.


Eks 13:9 Die (paas)fees moet vir julle wees soos 'n teken op die hand of 'n merk op die voorkop sodat julle altyd sal getuig dat die Here Hom aan julle geopenbaar het, want dit is met sy groot mag dat Hy julle uit Egipte bevry het. 10 Julle moet hierdie voorskrif van jaar tot jaar op die bepaalde tyd nakom.


Eks 31:Ook op hulle nageslag lê die verbond 'n blywende verpligting om die sabbat te onderhou. 17 Dit sal vir altyd 'n teken wees tussen My en die Israeliete. In ses dae het Ek, die Here, die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Ek nie gewerk nie, maar gerus."


Tydens Israel se verblyf in die woestyn,bou hulle die tabernakel en die ark.

En vir duisende kilometers daarna dra hulle die ark.

            -As hulle deur die rivier gaan, gaan die ark eerste

            -As iemand aan die ark vat, sterf hy.

            -As hulle oorlog maak, gaan die ark saam.

            -As die vyand die oorlog wen en die ark saamvat, gaan maak hulle weer oorlog en vat die ark terug.

Hoekom?

            Ps 132: 8 Kom na u rusplek toe, Here, U en die ark, die teken van u mag.

            Ja die ark het gewys na iets anders.

                        Na God se mag.

                        Dit was ‘n teken van sy mag.


NUWE TESTAMENT

Tekens net so belangrik as in die ou testament.


Mat 24:3 Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?"

4 Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Baie sal onder my Naam kom en sê: ‘Ek is die Christus,' en hulle sal baie mense mislei. 6 Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. 7 Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. 8 Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. 9 "Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely. 10 In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. 11 "Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. 12 Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. 13 Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.


Rom 4:9 Het hierdie uitspraak oor wie geseënd is, net betrekking op die besnedenes of ook op die onbesnedenes? Ons sê weer: "Deurdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. 10 Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. 11 Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was.


Mat 24: 29 "Kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word, en die maan sal nie skyn nie; die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. 30 Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. 31 Die groot trompet sal weerklink, en Hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak uit die vier windstreke, van elke uithoek van die aarde af."


Luk 2:11 Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! 12 En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krip lê."


VANDAG


Ps 119:75 Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. Dat U my laat swaarkry, is 'n teken van u trou.


Sondag: teken van kruis en opstanding


Doop: teken van genade


Brood en wyn: teken van liggaam en bloed vd Here


Sonsondergang: teken van dag vd Here


Oorlog/hongersnood/verwarring: teken dat die koms van die Here nader kom..


SLOT