SUIDERKRUIS-GEMEENTE

AANDDIENS 22 Jun 2008

TEMA: Wie regeer?

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S


 

Vooraf musiek

& afkondigings


 

Welkom

Afkondig

MG

5 minute vooraf

“U is in beheer”

 

Liturg

Welkom & groet

 

welkom

Liturg

Gebed

 

stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

Die koning in die sprokiesverhaal..was altyd daar..het alle mag...

koning1

MG

Lof

634 “Aan die Koning”

623 “Ancient of days”

635 “Aan God al die eer”

632 “Aan die Vader dank en ere”

634

623

635

632

Liturg

Oproep tot aanbidding

Die koning is meer as ‘n sprokieskoning...

Koning2

MG

Aanbidding

719 “Ek wil met heel my wese”

740 “Father I adore You”

770 “Haleluja, U is koning”

719

740: 1,2,3

770: 1, 1, 4 

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed

Liturg

Skriflesing

Rom 13:1-7

1 Tim 2

Skrif

Liturg

Preek

“Wie regeer?”

Preek

Almal

Toewyding

“U is in beheer” (Jannie Pelser)

beheer

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

955 “Ons koning kom”

907 “Met die skemer”

955

907:1-3

Liturg

Seën

 

 


Ander: LB518 “Voel jy soms”

LB519 “Wees stil en weet”

SM19:1-3 "Here, Redder, groot en magtig"

-SM23:1-3 "Is die toekoms blink of duister" op die melodie van HL444Preekskets


Inleiding: politiek speel ‘n groot rol in elkeen se lewe

                        Drie goed waaroor jy nie by ‘n braai praat nie

                                                  politiek

                                                  sport

                                                  kerk

                        Ek het grootgeword met die gedagte: Politiek hoort nie in die kerk nie!

                        Maar wat maak ons as die Bybel vol is van politiek? (Ons moet tog die hele Bybel preek?)


Wat moet ‘n koning doen?

2 Sam 8:15 Dawid was koning oor die hele Israel en hy het sy hele volk met reg en billikheid geregeer.

Spr 29:2 'n Volk juig as regverdige mense die mag kry; 'n volk sug as 'n goddelose mens regeer.


Jesus praat oor die keiser en belasting.

Rom 13:1-7

1 Tim 2 Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, 2 vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. 3 So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.


Ons gaan vanoggend lekker politiek praat!

                        Nie party politiek

                        Nie vuil politiek

                        Bybelse politiek

                        Dit beteken: ons gaan kyk wat sê die Bybel oor politiek?

                                     Bybel praat nie net oor kerkgoed nie.

                                     Bybel praat oor alles in my lewe:

                                                               Taalgebruik

                                                               Beleggings

                                                               Seks

                                                               Ouers en kinders

                                                               Belasting


Fase 1: Geen regering


Begin van die Bybel: geen regering

                        Nie ‘n teokrasie

                        Nie ‘n outokrasie

                        Nie ‘n demokrasie

                        Niks.

                                     Geen koning of president

                                     Geen koning

                                     Geen regering

                                     Geen kabinet

                                     Geen belasting

                                     Geen wette

                                     Geen staatskoerant

                        Elkeen ding wat hy doen is reg.


Fase 2: Teokrasie

 

Ex 19:4 ‘Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het. 5As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat My as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan My.' Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel." (Teokrasie)


Baie keer dink ons dit moet wonderlik wees as God self regeer.

Baie mense wil hê ons moet weer ‘n teokrasie hê.

                        Dit was alles behalwe lekker.

                        Volk het gemurmereer en gekla.

                        Volk wou teruggaan na Egipte: meer kans gesien vir die Farao as vir God.

                        Die volk het gekla toe die Here regeer het.

                        Hulle het gewens hulle kan ‘n koning hê soos die ander volke.

 

1 Sam 8:"Gee toe aan die versoek van die volk in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jóú nie verwerp nie; hulle het My verwerp as koning oor hulle.


Fase 3: monargie (outokrasie) met kabinet (God kies die koning)


Dawid se kabinet: 2Sa 8:15-18; 15:12; 20:23-26; 1Ch 27:32-34

 

2 Sam 8:15 Dawid was koning oor die hele Israel en hy het sy hele volk met reg en billikheid geregeer. 16 Joab seun van Seruja is aangestel oor die weermag, en Josafat seun van Agilud was hoof uitvoerende beampte. 17 Sadok seun van Agitub, en Agimelek seun van Abjatar was priesters, en Seraja was staatsekretaris. 18 Jojada se seun Benaja is aangestel oor die koning se Filistynse lyfwag. Dawid se seuns was priesters.

 

2 Sam 20:23 Joab was die bevelvoerder oor die hele Israelitiese leër. Benaja seun van Jojada het die beheer gehad oor die koninklike lyfwag. 24 Adoniram was in bevel van die dwangarbeiders. Josafat seun van Agilud was hoof uitvoerende beampte; 25 Sewa was staatsekretaris, en Sadok en Abjatar was priesters. 26 En verder was Ira, uit Jaïr, ook priester onder Dawid.

 

Sameswering: 2 Sam 15: 12 Absalom het ook Dawid se adviseur Agitofel die Giloniet laat kom uit die stad Gilo waar hy besig was om offers te bring. So het die sameswering ernstige afmetings aangeneem, en die volk het al hoe meer na Absalom toe oorgeloop.


Solomo se kabinet: 1Ki 4:1-7

 

1 Kon 4 Salomo was koning oor die hele Israel. 2 Sy hoofamptenare was die volgende: Asarja seun van Sadok was hoëpriester; 3 Eligoref en Agija, seuns van Sisa, was administratiewe beamptes; Josafat seun van Agilud was die hoof uitvoerende beampte; 4 Benaja seun van Jojada was hoof van die leër. Sadok en Abjatar was priesters. 5 Asarja seun van Natan was hoof van die streekbestuurders; Sabud seun van Natan was 'n priester en persoonlike raadgewer van die koning. 6 Agisar was paleisopsigter; Adoniram seun van Abda was in beheer van die dwangarbeid. 7 Salomo het twaalf streekbestuurders in die hele Israel aangestel met die oog op die onderhoud van die koning en sy hof. Elkeen was verantwoordelik vir een maand per jaar se onderhoud.


Absalom se verkiesingsveldtog: 2Sa 15:2-6

 

2 Sam 2 Hy het soggens vroeg opgestaan en langs die pad by die stadspoort gaan staan. Hy het elkeen wat met sy saak vir 'n beslissing na die koning toe gekom het, na hom toe geroep. "Uit watter stad is jy?" vra hy dan. As die man antwoord: "Ek is 'n Israeliet," 3 sê Absalom vir hom: "Kyk, jy het 'n sterk, regverdige saak, maar by die koning sal niemand na jou luister nie." 4 Dan voeg Absalom by: "As ék maar net as regter in hierdie land aangestel word, sou ek 'n regverdige uitspraak lewer vir elkeen wat met 'n geding of saak na my toe kom." 5 As so iemand nader kom om voor hom te buig, slaan Absalom sy arms om hom en soen hom. 6 So het hy gemaak met al die Israeliete wat vir regspraak na die koning toe gekom het, en op hierdie manier het hy die burgers se harte gesteel.


Natan beïnvloed die politiek: 1Ki 1:11-40


             Dawid baie oud

             Adonia reël groot fees - stel homself aan as koning

             Nooi priesters en hoof van leër saam

             Natan hoor dit

             Gaan praat met Batseba

             Moedig haar aan om met die koning te gaan praat.

             Terwyl sy praat, sluit hy ook aan.

             Hulle oorreed die koning om vir Salomo te salf as koning.

             Net daar vertrek hulle na Gigon.

             Salf Salomo as koning.


Konings: party goed, party sleg


Staatsbesteding

                            

1 Kon 11:3 Hy het sewe honderd vrouens uit vorstelike families gehad, en ook nog drie honderd byvroue.

2 Kron 1:14 Koning Salomo het 'n mag van strydwaens en perde opgebou. Hy het veertien honderd strydwaens en twaalf duisend perde besit, waarvan hy party in strydwaposte en ander by die paleis in Jerusalem gestasioneer het.

                        Reuse kabinet

                        Reuse ivoortroon (2 Kron 9:17)

                        Reuse tempel

                            

1 Kon 12:11 My pa het 'n swaar juk op julle laat druk, ek gaan die juk nog swaarder maak. My pa het julle met swepe geslaan, ek sal julle met gesels slaan."

                            

1 Kon 12: 4 "U vader het ons 'n swaar juk laat dra. As u nou die verpligtinge wat u vader ons opgelê het, minder maak en so die juk ligter maak wat hy ons laat dra het, sal ons u onderdane bly."


Satan se rol?

              Nog altyd lekker bedrywig in die politiek. 

1 Kron 21:1 "Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou."


DUS: Toe God se kinders geregeer het, het dinge ook skeefgeloop!!!

                           Hoë belastings (Salomo en Rehabeam)

                           Hoë staatsbesteding (Salomo)

                           Selfverryking (Salomo)

                           Onderkruipery (Absalom)

                           Immoraliteit (Dawid)

                           Slawerny (Salomo)


God laat iemand in opstand kom teen koning

 

1 Kon 11:9 Die toorn van die Here het teen Salomo ontvlam omdat hy nie meer die Here die God van Israel gedien het nie. Tevore het God twee keer aan hom verskyn 10 en hom uitdruklik beveel dat hy nie ander gode mag dien nie. Salomo het hom egter nie gehou aan die opdrag van die Here nie.

1 Kon 11:14 Die Here het iemand beskik wat teen Salomo in opstand gekom het.


Fase 4: Ballinskap en heidense konings


Koning Nebukadneser

 

Daniël 1 In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda het koning Nebukadnesar van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleër. 2 Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadnesar se mag..

                        God verkies ‘n heidense koning bo ‘n christen-koning wat ontrou is aan Hom.

                        God gebruik heidense konings in Sy plan.

                        Soms laat Hy eerder ‘n heidense koning regeer.

 

3 Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. 4 Die jongmanne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal..

              •           Daniël en sy vriende ook in Ballingskap

 

8 Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. 9 God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël. 10 Maar hy het vir Daniël gesê: "Ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos dié van die ander jongmanne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom." 11 Toe sê Daniël vir die amptenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniël, Gananja, Misael en Asarja: 12 "Maak asseblief tien dae lank 'n proefneming met ons...

              •           Daniël se takt/mooi gesindheid

 

19 Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Gananja, Misael en Asarja nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. 20 In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle tien maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. 21 Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores.

                           Hoekom het die koning vir Daniël en sy vriende aangestel?

                           Omdat hulle christene was?

                           Omdat hulle hulle werk beter gedoen het as enige iemand in die koninkryk.

                           Omdat hulle goddelike wysheid gehad het.

                          Maak nie saak wie regeer nie: behoefte aan Goddelike wysheid.

 

2 In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadnesar het hy 'n droom gehad wat hom so ontstel het dat hy nie kon slaap nie...17 Daarna is Daniël huis toe en het hy vir sy vriende Gananja, Misael en Asarja vertel wat aan die gang is en hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom...Daniël lê droom uit..46 Toe het koning Nebukadnesar diep voor Daniël gebuig, aan hom eer betoon en opdrag gegee dat daar 'n graanoffer en 'n wierookoffer aan hom geoffer moet word. 47 Die koning het vir Daniël gesê: "Werklik, julle God is die grootste van al die gode, Hy heers oor die konings en Hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak."

                           Die heidense koning

                           Magtigste regeerder

                           Hy buig voor Daniël

                          Hoekom?

                          Want hy sien God se wysheid in hierdie man.


As ons meer christene in hierdie land het wat hulle sout werd is, sal die regeerders in hierdie land vroeër of later voor God buig...

 

48 Die koning het hoë eer aan Daniël betoon, vir hom baie en groot geskenke gegee en hom aangestel as goewerneur van die hele provinsie Babel en as hoof van al die koninklike raadgewers. 49 Op versoek van Daniël het die koning vir Sadrag, Mesag en Abednego in beheer geplaas van die administrasie van die provinsie Babel. Maar Daniël self het in die paleis gebly.

                           Babel: alles wat sleg is?

                           God maak ‘n paar aanstellings in die kabinet in Babel.

                           Daniël: goewerneur

                           4 vriende: administrasie

 

3 Koning Nebukadnesar het 'n goue beeld laat maak, dertig meter hoog en drie meter breed, en dit laat oprig in die Duradal in die provinsie Babel. 2 Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. 3 So het al die hoë amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaargekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het en hulle het voor die beeld gaan staan.....................

16 Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: "Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. 17 Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 18 Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie."........................

29 Daarom vaardig ek 'n bevel uit dat enige persoon, van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis 'n puinhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander god wat in staat is om so te red nie." 30 Die koning het toe gesorg dat dit voorspoedig gaan met Sadrag, Mesag en Abednego in die provinsie Babel.

                           Hoekom glo die regeerders van Suid-Afrika nie in God nie?

                           Want hulle het gesien wat doen die mense wat in God glo.

                           Daniël se vriende het uitgestaan.

                           Die koning kon nie anders as om kennis te neem van God.

 

4 "Koning Nebukadnesar aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld woon: Voorspoed! 2 "Ek betuig met blydskap dat ek die tekens en wonders wat die allerhoogste God gedoen het, kon belewe... 5 maar toe het ek 'n droom gehad wat my ontstel het, ..8 Uiteindelik het Daniël, genoem Beltsasar na die naam van my god en in wie die gees van die heilige gode is, ingekom en ek het hom die droom vertel... 27 Daarom, U Majesteit, luister na my raad: breek met u sonde en u ongeregtigheid, doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor dié wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou."

                           Ons praat baie oor getuienis.

                           Hoe getuig ‘n mens in ‘n land soos ons s'n van die Here?

                           Daniël

                                                     Kom in Babilonië

                                                     Storm nie direk die koning met "jy moet bekeer!!!"

                                                     Hy doen sy werk - vir jare.

                                                     Die koning kan nie anders as om kennis te neem...

                                                     En roep die koning hom in: wat beteken die droom?

                                                     M.A.W: Wat sê die Here?

                                                     En dan vertel hy vir hom wat sê die Here.

                                                     Sonder om doekies om te draai.


5 Koning Belsasar (nuwe president) het 'n groot ete gegee vir sy duisend hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. 2 Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silwerbekers ...5 Meteens verskyn daar toe 'n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. 6 Toe het die koning bleek geword, hy was baie bang, sy bene het gebewe en hy was lam van die skrik.... 11 Daar is 'n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is................. 20 Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy uit die koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. .. .25 "Dit is die woorde wat geskrywe is: ‘Getel, getel, geweeg en verdeel.' 26 En dit is die betekenis van die woorde: ‘Getel': God het die jare van u koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. 27 ‘Geweeg': u is geweeg en te lig bevind. 28 ‘Verdeel': u koninkryk is verdeel en aan die Mediërs en die Perse gegee." 29 Daniël is toe op bevel van Belsasar 'n koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting omgehang, en hy is uitgeroep as regeerder, derde in rang in die koninkryk. 30 Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor.

                           Glo julle dat God dieselfde God is as Daniël se God?

                           Dan wil ek vandag vir julle sê:

                          As dit tyd is, skryf Hy met Sy eie vinger op die mure van die Uniegebou: jou tyd is verby!

                          Hy word nie by die hek voorgekeur nie.

                          Hy staan nie buitekant die Uniegebou en hoop hulle neem die regte besluite nie.

                          Hy lewe binne in die Uniegebou.

                          Hy kom daagliks in die Withuis in Kaapstad.


6 Darius die Mediër het die koningskap oorgeneem toe hy twee en sestig jaar oud was. 2 Hy het besluit om honderd en twintig goewerneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. 3 Oor hulle was daar drie ministers, van wie Daniël een was en aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. 4 Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. 5 Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. 6 Hulle sê toe vir mekaar: "Ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens."

.... 15 Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red, en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer...19 Die koning is na sy paleis toe en het 'n slaaplose nag deurgebring; hy het niks geëet nie en het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. 20 Die volgende môre vroeg toe dit lig word, het hy opgestaan en is hy haastig na die leeukuil toe. 21 Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra: "Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeus te red?" 22 Toe antwoord Daniël: "Mag die koning baie lank lewe!.....26 Koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig: "Voorspoed! 27 Ek gee hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God, Hy bestaan vir ewig; sy koninkryk sal nie vernietig word nie, sy heerskappy sal nooit eindig nie. 28 Hy red en bevry, Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde; Hy het Daniël uit die kloue van die leeus gered." 29 Dit het goed gegaan met Daniël gedurende die regering van Darius en die regering van Kores die Pers.

              Daniël: vriendskapsevangelisasie

              Hy doen sy werk.

              Hy staan uit.

              Hy sorg dat mense lief raak vir hom.

                           Die heidense koning voel sleg om Daniël in die leeukuil te gooi.

                           Hy lê die hele nag wakker.

                           Vroeg die volgende more gaan hy kyk hoe gaan dit met Daniël.

                           En as hy hom sien - vol blydskap

                           Asof hy wil sê: Ek het die hele nag vir jou gebid.

                           En die koning: Al die lof aan Daniël se God.


Gebed vir die koning:


Psalm 72 Van Salomo. Leer tog die koning, o God, om te regeer volgens u wil, leer die koning om die reg te handhaaf soos U dit wil,

2 sodat hy regverdige beslissings oor u volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied. 3 Laat berge en rante hulle verbly oor die vrede en reg vir die volk. 4 Laat die koning die reg van die verdruktes onder die volk beskerm, laat hy armes te hulp kom en verdrukkers verbrysel, 5 sodat die mense U kan dien so lank as die son en die maan daar is, van geslag tot geslag. 6 Mag die koning vir sy mense wees soos die reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrenk. 7 Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees. 8 Mag hy heers van see tot see, van die Eufraat af tot in verre lande. 9 Mag die woestynbewoners voor hom kniel en sy vyande voor hom in die stof kruip. 10 Mag die konings van Tarsis en die kuslande geskenke bring, die konings van Skeba en Seba aan hom belasting betaal. 11 Mag alle konings voor hom buig en al die nasies hom dien. 12 Hy sal die arme red wat om hulp roep, die verdrukte en dié wat geen helper het nie; 13 hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm, die lewens van die arm mense beskerm. 14 Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry; hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. 15 Mag die koning lank lewe, mag daar vir hom goud uit Skeba gebring word; mag die mense gedurig vir hom bid en die hele dag seënbedes vir hom uitspreek. 16 Mag daar volop graan in die land wees, mag dit selfs bo-op die bergtoppe wuif, mag die oes so welig wees soos die Libanon, die graan so geil opskiet soos gras in die veld. 17 Mag die koning se naam altyd onthou word, mag sy roem duur so lank as die son daar is, sodat al die nasies hulle in sy regering verlustig en hom prys!

18 Geloof sy God die Here, die God van Israel. Dit is net Hy wat magtige dade doen! 19 Mag sy verhewe Naam vir altyd geloof word, mag die hele wêreld vol wees van sy majesteit. Amen, ja, amen. 20 Hier eindig die gebede van Dawid, seun van Isai.